Privacy beleid

Privacy beleid

 

Privacy beleid – Stichting Vrienden van de Port Reitz School

De bescherming van uw persoonsgegevens en uw bijbehorende rechten is essentieel. In deze context voldoet de Stichting Vrienden van de Port Reitz School aan de Europese regelgeving: AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wat is AVG?

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) betreft de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De gerectificeerde tekst van deze verordening is verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie van 23 mei 2018.

De AVG (ook bekend onder de Engelse afkorting GDPR (General Data Protection Regulation)) versterkt de grondrechten van de burgers in het digitale tijdperk en bevordert het handelsverkeer door de regels voor bedrijven in de digitale eengemaakte markt te verduidelijken. Dit gemeenschappelijke stel regels heeft een einde gemaakt aan de versnippering die het gevolg was van uiteenlopende nationale systemen, en voorkomt administratieve rompslomp.

Deze verordening is ook van toepassing op bedrijven die niet in de EU zijn gevestigd, zolang ze persoonsgegevens van EU-ingezetenen verzamelen en verwerken.

De richtlijn gegevensbescherming bij rechtshandhaving Richtlijn (EU) 2016/680 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De richtlijn beschermt het fundamentele recht van de burger op vertrouwelijkheid van zijn persoonsgegevens wanneer die in het kader van de rechtshandhaving door strafrechtelijke instanties worden gebruikt. De persoonsgegevens van slachtoffers, getuigen en verdachten van misdrijven worden voortaan goed beschermd en de richtlijn vergemakkelijkt samenwerking over de grenzen heen in de strijd tegen misdaad en terrorisme.
Zij is op 5 mei 2016 in werking getreden en moest op 6 mei 2018 door de EU-landen in hun nationale wetgeving zijn verwerkt.

Wie zijn de betrokkenen bij het verzamelen en opslaan van gegevens door de Stichting Vrienden van de Port Reitz School?

• Mensen die hebben deelgenomen aan ten minste één actie, campagne of fondsenwerving georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Port Reitz School.
• Donateurs
• Vrijwilligers

Over welke gegevens hebben we het?

Afhankelijk van het geval en onder voorbehoud van het verkrijgen van de toestemming van de betrokken personen, verzamelt de Stichting Vrienden van de Port Reitz School de volgende gegevens en slaat deze op

• Geslacht
• Taal
• Geboortedatum
• Huis en verblijf
• Adres
• Privé- en professionele e-mailadres (sen)
• Vaste en mobiele telefoonnummer (s).
• Bankrekeningnummer • De naam van het bedrijf
• Functie
• Afbeeldingen en foto's
• Alle gevoelige gegevens met betrekking tot de begunstigden van de organisatie, vrijwilligers en donateurs.

Hoe worden de gegevens verzameld?

De bovenstaande gegevens kunnen worden verzameld via:
• aanmeldingsformulieren op de website portreitzschool.eu portreitzschool.eu
• deur-tot-deur actie en campagnes op straat
• verzoeken om informatie of ondersteuning per e-mail of telefoon aan portreitzschool.eu
• spontaan verstrekt

Waarom worden de gegevens bewaard?

De Stichting Vrienden van de School Port Reitz bewaart de bovenstaande gegevens voor het verwerken van verzoeken van betrokkenen, waaronder:
• Het op de hoogte houden van donateurs en supporters van ondernomen acties en toekomstige behoeften
• Dank en behoud donateurs of supporters
• Om donateurs of supporters uit te nodigen om nieuwe bijdragen te doen (donaties, maandelijkse donaties, sponsoring, aankoop, etc.)
• Verbetering van de dienstverlening aan donateurs of supporters.
• Het op de hoogte houden van donateurs en supporters van updates van websites en andere sociale netwerken met betrekking tot de organisatie en actualiteiten.
• Voor statistieken.

Waar worden de gegevens opgeslagen?

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in databases en bestandsservers van de Stichting Vrienden van de Port Reitz School gevestigd in Nederland.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

De gegevens die door de Stichting Vrienden van de Port Reitz School worden verzameld en opgeslagen, zijn toegankelijk voor geautoriseerd personeel van de stichting. Ze worden niet meegedeeld aan derden of andere verenigingen.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Gegevens met betrekking tot personen die geen toestemming hebben gegeven voor het bewaren van hun gegevens anders dan voor de verwerking van hun specifieke verzoek, worden alleen bewaard voor de duur van de verwerking.

De gegevens van personen die interesse hebben getoond in toekomstige acties, activiteiten en campagnes van de Stichting Vrienden van de Port Reitz School, evenals de gegevens van personen die deelnemen aan donaties worden bewaard in overeenstemming met artikel 5.e van het reglement, namelijk: voor een periode 1 jaar die nodig is voor het doel en de doeleinden of totdat de betrokken personen uitdrukkelijk afstand doet.

Wat zijn de rechten van de betrokkenen?

Een van de belangrijkste doelstellingen van de AVG is het versterken van de rechten van Europese ingezetenen die de volgende rechten krijgen:
• Het recht op toegang tot hun gegevens.
• Het recht om hun onjuiste gegevens te (laten) corrigeren.
• Het recht om te worden vergeten, waarbij alle bijbehorende gegevens moeten worden gewist.
• Het recht om de verwerking van hun gegevens te beperken.
• Het recht op overdraagbaarheid van hun gegevens waardoor een persoon de door hem verstrekte gegevens kan opvragen in een gemakkelijk herbruikbare vorm en, indien nodig, kan overdragen aan een derde partij.

Hoe deze rechten uitoefenen?

Betrokkenen kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met Les Amis de l'Ecole de Port Reitz de Stichting Vrienden van de Port Reitz School door:
• het sturen van een e-mail naar het volgende adres info@portreitzschool.eu met vermelding van hun verzoek.
• per ondertekende post ter attentie van de Stichting Vrienden van de Port Reitz School - 
• per telefoon +31 652 04 58 35 

De Stichting Vrienden van de School van Port Reitz verplicht zich ertoe om binnen een maand na ontvangst van het verzoek aan de betrokken personen te antwoorden of:
• welke positieve maatregelen zijn genomen om op hun vraag in te spelen; of
• in complexe gevallen, de noodzaak om de termijn voor de behandeling van het verzoek met twee maanden te verlengen en de redenen voor deze verlenging; of
• de redenen voor het nalaten of weigeren ervan, en de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit of om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Wat zijn cookies?

Door de website portreitzschool.eu te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites op computers worden geplaatst. Ze worden gebruikt om websites te laten werken, hun prestaties te verbeteren of om statistische informatie aan website-eigenaren te verstrekken. Als u zich ongemakkelijk voelt bij het gebruik van cookies, kunt u deze beheren en controleren via uw browser, inclusief het verwijderen van cookies uit uw "browsegeschiedenis" wanneer u de site verlaat. Meer informatie over het gebruik van cookies  
Meer informatie over het gebruik van cookies

 

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van onze activiteiten